Untitled Document
ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า | อัตลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคือ บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น | เอกลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 content


  ปฏิทินการนำเสนอวิชา 221362 Project Study1/2557

 • แบบรายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ปฏิทินโครงงานพิเศษ2557
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงานพิเศษ
 • แบบประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษ
 • สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เมนู Downloadของเว็บไซต์ภาควิชา

ขอแจ้งนักศึกษาที่จะยื่นเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ ภาคเรียน 1/57


ให้จัดทำเล่มส่งที่ภาควิชาฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันลงทะเบียนเท่านั้น
  โดยปฏิบัติดังนี้
 1. จัดทำรูปเล่มแบบเสนอหัวข้อ จำนวน 3 เล่ม
 2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคลงนามท้ายเล่ม
 3. นำส่งภาควิชาจำนวน 1 เล่ม (ส่งได้ที่พี่ขวด)
ตัวอย่างแบบเสนอโปรเจค |สไลค์ProjectStudy1/2557

  เอกสารเกี่ยวกับโครงงานพิเศษ(Special Project)

 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงานพิเศษ,แบบรายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • แบบประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษ,ใบเสนอขอซื้อวัสดุในโครงการพิเศษ
 • ข้อสรุปโครงงานพิเศษ2556,คำร้องขอสอบโครงงานพิเศษ และอื่นๆ ...
 • **Download เอกสาร

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5


ณ ห้อง 52-703 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น.
  โดยมีเอกสารดังนี้
 1. เอกสารประกอบการบรรยาย {ไฟล์ pdf}
 2. การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.03) {ไฟล์ doc}
 3. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.05) {ไฟล์ doc}
 4. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.07) {ไฟล์ doc}
 5. รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 {ไฟล์ doc}


  ข้อปฏิบัติของการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2555

 • นศ.ต้องอ่านและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการฝึกงานอย่างเคร่งครัด(TE-Int-1)
 • นศ.ต้องทำรายงานผลการฝึกงาน (TE-Int-4)
 • นศ.ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์นิเทศและ ผู้ควบคุมการฝึกงาน(TE-Int-2และ3)
 • **Download
 • รายชื่อบริษัทที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน 2555 **Download


Untitled Document
ผู้เยี่ยมชม                 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          Copyright©King Mongkut's University of Technology North Bangkok 2009  email: te@kmutnb.ac.th
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  Tel 0-2555-2000 EXT 3300,3301,3302  Fax 0-2587-8255
e-mail admin: teftekmutnb@gmail.com