Untitled Document
ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า | อัตลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคือ บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น | เอกลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า | อัตลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคือ บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น | เอกลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Untitled Document

แผนภูมิการเรียน หลักสูตร 2544 (น.ศ. รหัส 47 - 51)

Power
Control
Electronics
Telecommunication

แผนภูมิการเรียน หลักสูตร 2552 (น.ศ. รหัส 52)

สำหรับผู้จบ ปวช.
Power
Control
Electronics
Telecommunication

สำหรับผู้จบ ปวส.
Power
Control
Electronics
Telecommunication

แบบฟอร์ม

โครงงานพิเศษ

แบบฟอร์ม Project Study

ปฏิทินSpecial Project2554

แบบฟอร์ม Special Project

ขอใช้ห้องเรียน

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง52-407

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง52-507

กิจกรรม

ประกาศผลสอบ

 

Untitled Document
ผู้เยี่ยมชม                 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          Copyright©King Mongkut's University of Technology North Bangkok 2009  email: te@kmutnb.ac.th
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  Tel 0-2555-2000 EXT 3300,3301,3302  Fax 0-2587-8255
e-mail admin: teftekmutnb@gmail.com