Untitled Document
ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า | อัตลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคือ บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น | เอกลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า | อัตลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าคือ บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น | เอกลักษณ์ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Untitled Document
   
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

  ปริญญาตรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(TE) ปรับปรุง 2544

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(TE) ปรับปรุง 2552

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(TE) ปรับปรุง 2555

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(TTE) ปรับปรุง 2541

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(TTE) ปรับปรุง 2552

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(TTE) ปรับปรุง 2555

  ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (MTE) หลักสูตรปรับปรุง 2544

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (MTE) หลักสูตรปรับปรุง 2552

ชื่่อหลักสูตร

แผนการเรียนและคำอธิบายรายวิชา

  ปริญญาเอก

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (DTE)

ชื่่อหลักสูตร

สาขา

แผนการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กรอบเวลาการศึกษาและทำวิทยานิพนธ์

  - ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

 
- ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี

 
 
Untitled Document
ผู้เยี่ยมชม                 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          Copyright©King Mongkut's University of Technology North Bangkok 2009  email: te@kmutnb.ac.th
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  Tel 0-2555-2000 EXT 3300,3301,3302  Fax 0-2587-8255
e-mail admin: teftekmutnb@gmail.com