เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เริ่มเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า “แผนกวิธีไฟฟ้า” เป็นแผนกหนึ่งในวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจึงเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่เริ่มต้น ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จึงเป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.ไฟฟ้า) ปรัชญาของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่จบหลักสูตรมีความรู้ความสามารถ ในการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยเทคนิคได้ หลักสูตรเป็นหลักสูตร…

Read more

ปี พ.ศ. 2515

ปี พ.ศ. 2515

ภาควิชาได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง คือ รับจากผู้ที่จบ ปวส.เรียนเน้นในทางปฏิบัติเรียกว่า “ครูปฏิบัติไฟฟ้า (Workshop Teacher in Electrical ;WTE)” โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตครูช่าง ที่เน้นสอน วิธีปฏิบัติในโรงฝึกงานและห้องประลอง ซึ่งหลักสูตร ครูปฏิบัติวิธีไฟฟ้า เปิดสอนได้เพียงรุ่นเดียวก็ได้มีการ ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเพียงหลักสูตรเดียว คือ…

Read more

ปี พ.ศ. 2519

ปี พ.ศ. 2519

ในปี พ.ศ. 2519 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ผู้ที่จบหลักสูตรมหาบัณฑิต สามารถที่จะสอบเป็นผู้บริหาร ในวิทยาลัยเทคนิคและทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาได้

Read more

ปี พ.ศ. 2520

ปี พ.ศ. 2520

ในปี พ.ศ. 2520 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีมติให้เรียกชื่อสาขาใหม่ว่า “สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) รับรองผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีของภาควิชาเป็นภาคีวิศวกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 หลังจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ให้ความช่วยเหลือมาจนถึงปี พ.ศ. 2522 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือ อุปกรณ์…

Read more

ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต…

Read more

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟ้า ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีสามารถออกไปประกอบอาชีพครู วิศวกร และนักฝึกอบรมได้อย่างมีคุณภาพ 2) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟ้า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อผลิตนักวิชาการสาขาไฟฟ้าให้เป็นนักวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านอาชีวศึกษ และวิศวกรรม 4) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ชั้นนำ สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน

Read more

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม

Read more

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปณิธาน : มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นผู้สอนเป็นนักพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีความเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสาขาไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาไฟฟ้า ตามความต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการ…

Read more
EnglishThailand Skip to content