กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา

“ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญาสำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน ใจจึงจดจ่ออยู่กับการเรียนก่อให้เกิดปัญญา  และเกิดบุคลิกภาพที่ดี เกิดความมั่นคงในอารมณ์ เชื่อมั่นในตนเองอย่างเหมาะสม”

EnglishThailand Skip to content