ปริญญาตรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)

1.ชื่อหลักสูตร: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Technical Education (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
สาขาวิชา :
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ม.6
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.

มี 2 แขนงวิชา
– วิศวกรรมไฟฟ้าระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

*** การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ***

  1. ครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. บุคลากรทางด้านไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า
  3. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  4. วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายขาย บริการ หรือ ฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม
  5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี)

2. ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี)
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education) (5 years)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering and Education)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
มี 2 แขนงวิชา
– วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม

– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

*** การประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ***
1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
2. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้ากำลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
3. บุคลากรทางด้านการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
6. นักวิชาการด้านการศึกษา
7. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

EnglishThailand Skip to content