บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Technical Education (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2 ปี)

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Electrical Engineering Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Electrical Engineering Education)
สาขาวิชา: วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (หลักสูตร 3 ปี)

ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Electrical and Energy Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Electrical and Energy Engineering)
สาขาวิชา: วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 3 ปี)

EnglishThailand Skip to content