ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ระยะเวลา 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2567)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2566)

โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
ระยะเวลา ทุกปีการศึกษา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา   3 ปี    (พ.ศ. 2561-2564)

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด 3 ปี
ระยะเวลา    (พ.ศ. 2562-2565)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา   3 ปี   (พ.ศ. 2563-2566)

EnglishThailand Skip to content